^Zpět na začátek
foto1 foto2 foto3 foto4

Kontakt

Obec Jinolice
Jinolice 39
Jičín 50601
Tel.: starosta: 604 293 433, místostarostka:775 981 977
Email:urad@obecjinolice.cz

IČO: 00578363

Datová schránka: b3qbgq4
Úřední hodiny: Pondělí 17-19 hod

GDPR - ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Zásady zpracování osobních údajů

Základní principy vycházející z nařízení jsou následující:

 • Zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování
 • Účelové omezení (zpracovávání jen pro určité a legitimní účely)
 • Minimalizace osobních údajů (dochází ke zpracování pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu)
 • Přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální osobní údaje byly bezodkladně opraveny nebo vymazány)
 • Omezené uložení (osobní údaje jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy)
 • Integrita a důvěrnost (osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).

Zpracování osobních údajů

Obec Jinolice (dále jen správce) zpracovává osobní údaje subjektů údajů, tj. fyzických osob, na základě následujících právních titulů: 

 • Plnění právní povinnosti - zpracování vyžaduje právní předpis
 • Plnění smlouvy - zpracování za účelem uzavření a plnění smlouvy
 • Oprávněný zájem - právní titul oprávněného zájmu správce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce nad zájmy či právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem.
 • Výkon veřejné moci - zpracování při výkonu veřejné moci
 • Souhlas - v případě, že správce zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 Vaše práva jako subjektu údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům - se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň zjistit účel zpracování, příjemce osobních údajů, dobu uložení
 • Právo na opravu - subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Toto právo vyvěrá ze zásady přesnosti
 • Právo na omezení zpracování - právo na omezení zpracování správcem
 • Právo na přenositelnost - možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné
 • Právo vznést námitku - Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

  1. zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,

  2. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

  Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 • Právo na výmaz (být zapomenut) - Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v obecném nařízení jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

  2. subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

  3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,

  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

  Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost.

  Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci práva být zapomenut žádat likvidaci všech osobních údajů např. při ukončení zaměstnání či poskytování finančních služeb, jelikož na správce se vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

 • Právo na odvolání souhlasu - Subjekt údajů může kdykoliv odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování - Toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Jinými slovy, jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidského zásahu, kromě možných výjimek.

Informace o zpracovávaných osobních údajích

Přehled o zpracovávaných osobních údajích lze stáhnout zde

Kontaktní údaje správce

Obec Jinolice
Jinolice 39
506 01 Jičín
IČO: 00578363
ID datové schránky: b3qbgq4

Kontaktní údaje pověřence

Stanislav Živora
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.